was successfully added to your cart.

งานวิจัยพบ เครื่องดื่มใยอาหารสูง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนร่างกาย การขับถ่ายและคุณภาพชีวิต!

20170723_๑๗๐๗๒๔_0003

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาคโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลงานวิจัย “ผลของการรับประทานเครื่องดื่มใยอาหารสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร่างกาย การขับถ่าย และคุณภาพชีวิต ในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / โรคอ้วน” พบ การรับประทานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใยอาหารสูง มีผลให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก  ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมัน ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พร้อมค่าเฉลี่ยความถี่การขับถ่าย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันคนไทยมีภาวะน้ำหนักเกิน/โรคอ้วนแป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และได้รับใยอาหารไม่เพียงพอ นักศึกษานักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ภาคโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทำการวิจัยเพื่อทดสอบเพื่อหาว่าการทานใยอาหารเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง โดยมี 4CARE ร่วมให้การสนับสนุนเครื่องดื่มใยอาหารสูง BALANCE น้ำจมูกข้าว สำหรับใช้ในการวิจัย

ผลการวิจัยของนักศึกษาพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใยอาหารสูงในกลุ่มที่ทานเครื่องดื่มใยอาหารสูง (BALANCE นำจมูกข้าว)  มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร่างกาย การขับถ่าย และคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน โดยมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก  ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยความถี่การขับถ่าย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

#4CARE #4CareBalance #น้ำจมูกข้าว #Prebiotic #CerealDrink #4CareTastifit

20170723_๑๗๐๗๒๔_0003

คุณรวมวดี เลขะกุล ผู้อำนวยการขายและการตลาด บริษัทฟอร์แคร์ จำกัด  ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศลอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย กลุ่มอาสาสมัครงานวิจัย คุณฐนิต วินิจจจะกูล (MS RD CDT)  นักโภชนาการ ทีมงานเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร” ครูบุศ – วรรรวรี เจ้าของเพจ Healthy Living by Bud และ น้องๆนักศึกษาเจ้าของงานวิจัย

20170723_๑๗๐๗๒๔_0062

ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศลอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการวิจัย

IMG_3184

ครูบุศ – วรรรวรี เจ้าของเพจ Healthy Living by Bud สอนท่าโยคะง่ายๆสำหรับผู้เข้าร่วมงานและสูตรการทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ โดยใช้4CARE Balance น้ำจมูกข้าวเป็นส่วนประกอบ

IMG_3070

น้องๆนักศึกษาทำการชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย และ เปอร์เซ็นต์ไขมัน ให้ผู้เข้าร่วมฟังแถลงผลงานวิจัย

IMG_3116

น้องๆนักศึกษา แถลงสรุปผลการวิจัยจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใยอาหารสูงในกลุ่มที่ทานเครื่องดื่มใยอาหารสูง

 

Leave a Reply