was successfully added to your cart.

ประโยชน์ของสตีเวีย (หญ้าหวาน) ต่อสุขภาพ

4care_facebook_stevia

Stevia and Health

  • ช่วยคุมน้ำหนัก (จริงหรือ?) บางงานวิจัยพบว่าช่วยลดน้ำหนักได้ปานกลางแต่งานวิจัยระยะเวลาหนึ่งปี พบว่าไม่ได้ให้ผลชัดเจนนัก และยังไม่มีงานวิจัยที่แสดงผลในระยะยาวมายืนยัน โรคหัวใจ พบว่าการบริโภคสตีเวียในรูปแบบของอาหารเสริมอาจช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อย ซึ่งต้องบริโภคในปริมาณมาก
  • โรคมะเร็ง สตีเวียถูกจัดให้เป็นสารที่ปลอดภัย ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง ด้วยผลจากสารในสตีเวียที่มีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
  • โรคฟันผุ สตีเวียมีสารที่มีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียในช่องปาก ไม่ส่งผลเพิ่มการฟันผุ
  • อาการแพ้ (food allergies) มีการยืนยันจาก The European Food Safety Authority ว่าไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการแพ้ในอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสตีเวีย
  • เบาหวาน จากการศึกษาในงานวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียได้อย่างปลอดภัย โดยที่จะไม่ส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น และสามารถให้เด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1 ใช้ในการเพิ่มรสชาติหวานในอาหารได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน
  • โรคชัก สารให้ความหวานอย่างสตีเวีย มีความปลอดภัยที่จะใช้ในผู้ป่วยโรคชัก(Epilepsy) เช่นกัน

อ้างอิง  Today’s Dietitian. March 2017

Leave a Reply