skip to Main Content
Play Video

INNOVATIVE
HEALTH
SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
เชื่อว่าโภชนาการที่ดีเป็นรากฐาน
ที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์
ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุดมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมอาหาร
ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เป็นอย่างดี อาทิ ฟอร์แคร์
กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าว
โดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทพร้อมทั้ง
มีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้
เรายุติการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภค ฟอร์แคร์ยัง
คงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลาก
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว,
ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีม
ดัดแปลงชนิดเหลวพร้อมใช้ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหาร
เพื่อสุขภาพ ให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการและ ความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

INNOVATIVE
HEALTH
SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
เชื่อว่าโภชนาการที่ดีเป็นรากฐาน
ที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุดมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมอาหารที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เป็นอย่างดี อาทิ ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าวโดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทพร้อมทั้งมีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้เรายุติการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภค ฟอร์แคร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว,ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลวพร้อมใช้ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและ ความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

CERTIFICATED

ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ได้รับตรา “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเหมาะสม

ได้รับการรับรอง USDA อเมริกา ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้

CERTIFICATED

ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ได้รับตรา “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเหมาะสม

ได้รับการรับรอง USDA อเมริกา ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้

CORPORATE NEWS

BALANCE ขอเติมพลังให้คุณหมอและทีมงานด่านหน้าทุกท่านสู้โควิด 💪🏼

ฟอร์แคร์ขนกองทัพสินค้าจาก BALANCE
ได้แก่ BALANCE SYNBIO, BALANCE Cereal Drink และ BALANCE Organic Rice Snack รวมกว่า 4700 ชิ้น ช่วยเสริมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์อิ่มท้องและเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส
นำโดย คุณรวมวดี เลขะกุล ตำแหน่ง Commercial Director เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนงานต่าง ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ
เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ฟอร์แคร์ CSR 2019 “ปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ ทะเลไทย”

ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆพื้นที่และในช่วงที่ผ่านมาทะเลอ่าวไทยทั้งหมดได้มี กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆได้รับผลกระทบรวมทั้งแนวปะการังของไทยด้วย

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแนวปะการังจึงจัดกิจกรรม นำโดยคุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทยจัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย ด้วยการสร้างบ้านให้กับปลา และยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลท้องทะเลอ่าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ฟอร์แคร์ CSR2020 “กิจกรรมอาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย (หินทิ้ง)”

คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงานบริษัทฟอร์แคร์ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างระบบนิเวศน์ให้ผืนป่า “กิจกรรมอาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย (หินทิ้ง)” เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนและสัตว์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาในหมู่พนักงาน ณ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า