skip to Main Content
Play Video

INNOVATIVE
HEALTH
SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
เชื่อว่าโภชนาการที่ดีเป็นรากฐาน
ที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์
ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุดมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมอาหาร
ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เป็นอย่างดี อาทิ ฟอร์แคร์
กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าว
โดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทพร้อมทั้ง
มีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้
เรายุติการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภค ฟอร์แคร์ยัง
คงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลาก
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว,
ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีม
ดัดแปลงชนิดเหลวพร้อมใช้ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหาร
เพื่อสุขภาพ ให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการและ ความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

INNOVATIVE
HEALTH
SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
เชื่อว่าโภชนาการที่ดีเป็นรากฐาน
ที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุดมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมอาหารที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ เป็นอย่างดี อาทิ ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าวโดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทพร้อมทั้งมีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้เรายุติการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภค ฟอร์แคร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว,ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลวพร้อมใช้ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและ ความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

CERTIFICATED

ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ได้รับตรา “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเหมาะสม

ได้รับการรับรอง USDA อเมริกา ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้

CERTIFICATED

ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ได้รับตรา “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเหมาะสม

ได้รับการรับรอง USDA อเมริกา ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้

CORPORATE NEWS

Back To Top