was successfully added to your cart.

ฟอร์แคร์ CSR2020 “กิจกรรมอาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย (หินทิ้ง)”

4Care CSR2020

ฟอร์แคร์ CSR2020 “กิจกรรมอาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย (หินทิ้ง)”

คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงานบริษัทฟอร์แคร์ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างระบบนิเวศน์ให้ผืนป่า “กิจกรรมอาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย (หินทิ้ง)” เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนและสัตว์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาในหมู่พนักงาน ณ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply