was successfully added to your cart.

ฟอร์แคร์ CSR 2562 “ปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ ทะเลไทย”

ฟอร์แคร์ CSR 2562“ปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ ทะเลไทย”

ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อและส่งผลต่อสมดุลโดยรวมของระบบนิเวศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆพื้นที่และในช่วงที่ผ่านมา
ทะเลอ่าวไทยทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆได้รับผลกระทบ
รวมทั้งแนวปะการังของไทยด้วย บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแนวปะการังจึงจัดกิจกรรม นำโดยคุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทย
จัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย ด้วยการสร้างบ้านให้กับปลา และยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลท้องทะเลอ่าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply